ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަންމައިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އިދާާރާގެ ފިރިހެން މުވައްޒަފުން، އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ދެއްވި ސަޕްރައިސް ތަރާވީސް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *