ހަބަޝީ ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަބްޝީ ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންވަނީ ކުރެންދޫގެ މުވައްސަސާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި މުވައްސަސާތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި،، މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ދަރިވަރުންނަށް

Read more