ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ކަބްސްކައުޓް ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ކުރެންދޫގެ މިސްކިތްތަކަށް ފެނާއި ކަދުރު ހަދިޔާކޮށްފި

ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ކަބްސްކައުޓް ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން، ކުރެންދޫގެ މިސްކިތްތަކަށް ފެނާއި ކަދުރު ޙަދިޔާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 02:30ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދޮރުމަތީގައެވެ. މި

Read more