ހަބަޝީ ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަބްޝީ ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންވަނީ ކުރެންދޫގެ މުވައްސަސާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި މުވައްސަސާތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި،، މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ދަރިވަރުންނަށް

Read more

ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ކަބްސްކައުޓް ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ކުރެންދޫގެ މިސްކިތްތަކަށް ފެނާއި ކަދުރު ހަދިޔާކޮށްފި

ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ކަބްސްކައުޓް ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން، ކުރެންދޫގެ މިސްކިތްތަކަށް ފެނާއި ކަދުރު ޙަދިޔާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 02:30ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދޮރުމަތީގައެވެ. މި

Read more