ދޮށީ ސޮރުބޭ ވަނި ހުޅުވުން

ދޮށީ ސޮރުބޭ ވަނި ހުޅުވާފައިވަނީ، ލޯކަލްކައުންސިލްތަކުގެ ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް 2017 ރޭންކިންގ ގައި ކުރެންދޫ ކައުންސިލަށް ލިބުނު ކަމީޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. ދޮށީ ސޮރުބޭވަނި ހުޅުވައިދެއްވާފައިވަނީ

Read more